عسل شناس شویم

تعیین اصالت عسل

اصالت عسل
به سه روش بصورت مکمل یا با سه مسیر در راستای هم می توان اصالت و کیفیت عسل را تشخیص داد.

تعیین اصالت عسل

۱- شاخصه های فیزیکی:رنگ، رطوبت و قوام عسل.

۲- شاخصه های اُرگانولپتیک: عطر، بو، طعم و مزه. الف. رنگ: عسل های تک گیاه هر کدام رنگ مخصوص به خود را دارند. رنگ عسل از زلال آبگون تا سیاه متغیر است. ب. عطر و طعم: در دنیا توسط کارشناسان متخصص این رشته، افرادی هستند که با تست طعم، مزه و بو، تک گیاه بودن و اصالت عسل را تا حدود زیادی تشخیص می دهند. مثلاً در ایران سید محمد رضویان و پسرش سید روح ا… از معدود افرادی هستند که این مهارت را دارند.

۳- شاخصه های شیمیایی: شامل پرولین، دیاستاز، نسبت فروکتوز به گلوکز،HMF و … که تحت عنوان استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲ بررسی می گردد. ایـن استــانــدارد قابلیــت تشخیــص عسـل هـای پختنــی و عسل های بسیار تغذیه ای را دارد. بدیهی است که با آشنایی بیشتر با اعداد این پارامترها، می توان به طبیعی بودن عسل پی برد. آزمایشاتی که در آزمایشگاه های تخصصی عسل انجام می شود، بر اساس همین معیار بوده و با تحلیل پارامترهای مختلف و نقش هرکدام از پارامترها می توان تا حد بسیار زیاد، به طبیعی بودن عسل پی برد. لازم به ذکر است استاندارد ملی ایران حداقل ها را درنظر می گیرد و هرچقدر اعداد به سمت بهتر بودن میل کند کیفیت عسل بالاتر خواهد رفت.

آزمون عسل در آزمایشگاه تخصصی

“حداقل ۲۰۰ گرم عسل برای آزمایشگاه ارسال شود”

  1.  حتما به آزمایشگاه تخصصی عسل نمونه بفرستید.
  2.  امکان تفاوت در نتایج آزمایشگاهیِ عسل، برای نمونه های یکسان وجــود دارد. این به معنـای عدم قطعیت نتــایج آزمایشگاه هـای مختلف است.
  3.  کیفیت عسل یک مرتع در سال های مختلف می تواند متفاوت باشد. ایــن تفاوت بر اساس گلدهی مراتع و چراگری زنبورعسل می باشد.
  4.  بـر اساس تنها یک آزمون و یا یک پارامتر کیفیت عسل تعیین نمی شود.
  5.  بـرای تعیین کیفیت واقعی عسل حتماً باید پارامترهای اصلی مورد آزمایش قرار گیرد.